درباره ما
تاریـخـچه

شرکت صرافی توسعه صادرات ( سهامی خاص) در اجرای ( دستور العمل صدور مجوز تاسیس و نحوه فعالیت صرافی های متعلق به بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز)  مصوب مورخ  1382/11/25 شورای پول و اعتبار و مجوز شماره   نب/ 2799 مورخ 1383/05/18 اداره نظارت بر بانکهای بانک مرکزی ، و تحت نظر بانك توسعه صادرات ايران تاسیس و در تاریخ 1383/05/04 تحت شماره 227071 در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری به ثبت رسیده و در تاریخ 1388/08/18 موفق به اخذ اجازه نامه فعالیت صرافی(نوع دوم ) شده است.

 

موضـوع فعــالـيت

فعاليت هاي صرافي توسعه صادرات شامل خرید و فروش انواع پولهای خارجی اعم از نقدی یا حواله ای و مسکوک طلا و نقره وسایر امور ذیربط به عملیات صرافی در چارچوب قوانین و مقررات و دستور العمل های صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مي باشد.که در راستای اجرای مفاد دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافیها مصوب مرداد ماه   89 موضوع فعالیت شرکت صرافی در قالب ماده دو اساسنامه جدید شرکت صرافی (ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی) به این شرح اصلاح می گردد:

" ماده 2- موضوع شرکت : خرید و فروش نقدی ارز و مسکوک طلا ونقره نقل و انتقال ارز در چارچوب مقررات ارزی از جمله انجام عملیات مربوط به حواله های ارزی از طریق بانک ها و موسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی ارائه خدمات برون مرزی از طریق کارگزاران مجاز خارج از کشور (فروش ارز به متقاضیان داخل کشور به گونه ای که معادل ریالی ارز در ایران به صرافی داده شود و در کشور دیگر توسط کارگزار به همان شخص یا اشخاص دیگر، طبق توافق، ارز پرداخت و یا به حساب بانکی آنها واریز شود، پرداخت ارز به کارگزار توسط متقاضیان خارج از کشور و پرداخت معادل ریالی آن به صورت وجه نقد و یا واریز به حساب بانکی به همان شخص یا اشخاص ثالث توسط صرافی در ایران طبق توافق).

تبصره 1- پرداختن به سایر معاملات ارزی توسط شرکت ممنوع است.

تبصره 2- شرکت مجاز به انجام عملیات بانکی مربوط به دریافت و نگهداری سپرده از مشتریان ویا اعطای تسهیلات اعتباری و همچنین پیش خرید و یا پیش فروش ارز وانجام سایر معاملات سلف نمی باشد.